Interface settings
Dota 2 Dota 2 Region: CIS SteamID: 76561198142152382
Chronicle 2
Xenon
Xenon

Player joined the team MahoneySquad by discipline Dota 2

Xenon
Xenon

Player left the team Siberian Team by discipline Dota 2