Interface settings
Dota 2 Dota 2 Region: CIS SteamID: 76561198142152382
Chronicle 5
Xenon
Xenon

Player joined the team MahoneySquad by discipline Dota 2

Xenon
Xenon

Player left the team Siberian Team by discipline Dota 2

Xenon
Xenon

Player joined the team Siberian Team by discipline Dota 2

Xenon
Xenon

Player has activated discipline Dota 2

Xenon
Xenon

Player has registered on site