Interface settings
Dota 2 Dota 2 Region: CIS SteamID: 76561198800354842
Chronicle 4
Baz1nga_
Baz1nga_

Player has changed an avatar

B543aa04854ed027dc4d58ec03bf6101
Baz1nga_
Baz1nga_

Player joined the team Axis Gaming young by discipline Dota 2

Baz1nga_
Baz1nga_

Player has activated discipline Dota 2

Baz1nga_
Baz1nga_

Player has registered on site